Ochrona danych osobowych

Informujemy, że w naszej parafii sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującym prawem kanonicznym.

W związku z wprowadzeniem prawa o ochronie danych osobowych prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych - tutaj prosimy o osobistą obecność). Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów, ale do parafii zamieszkania osoby zainteresowanej, gdzie mogą być odebrane. 

Publikowanie zapowiedzi, intencji Mszalnych itp. informacji na ogłoszeniach, w gazetce, na stronach internetowych nie narusza obowiązującego prawa.Wzór upoważnienia:

 

 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ

w Raciborzu

 

Upoważnienie do odbioru dokumentów

 

 

Ja…………………………………………..…………………….…… (imię i nazwisko) 

legitymująca/cy się dowodem osobistym numer ………………...…….………………., 

upoważniam……………………………………………………………..…………(imię i nazwisko),

legitymującą/go się dowodem osobistym o numerze …………………….…………., 

do odbioru ………………………………………………………………………………. . . . . . . . . . .

    (wpisać rodzaj dokumentu, np. Aktu chrztu, oraz ewentualnie: mojego syna/córki, imię nazwisko)

 

 

 

.....................……………………………

(własnoręczny podpis osoby udzielającej upoważnienia)


Można także pobrać druk upoważnienia w formacie docx.